20 Cdo 881/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 881/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného s. m. K., zastoupeného advokátkou, proti povinnému P. L., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 E 997/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2008, č. j. 66 Co 954/2008-12, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 8. 2008, č. j. 46 E 997/2008-8, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 27. 8. 2007, č. j. 28 C 177/2007-19, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2008, č. j. 11 Co 725/2007-33, výkon rozhodnutí vyklizením povinného z bytu v domě - do označeného přístřeší.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 29. 1. 2009, č. j. 46 E 997/2008-21, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která mu byla doručena 2. 2. 2009, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu