20 Cdo 862/99
Datum rozhodnutí: 27.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 862/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. k. V., a. s., proti povinnému M. M., pro uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 17 157,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 38 E 466/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 1998, č. j. 13 Co 1434/98 - 13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 12. 1998, č. j. 13 Co 1434/98 - 13, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 5. 1998, č. j. 38 E 466/98 - 5, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 17 157,- Kč, nákladů předcházejícího řízení v částce 3 411,- Kč a nákladů výkonu rozhodnutí v částce 1 694,- Kč.

V dovolání proti usnesení odvolacího soudu (posuzovaném tak podle jeho obsahu) se povinný obrátil na Okresní soud v Karviné s námitkou, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu a že dosud neobdržel vykonávaný rozsudek soudu, čímž mu mělo být znemožněno, aby proti němu podal odvolání.

Soud prvního stupně, pokládaje podání povinného za dovolání, které není úplné, usnesením ze dne 9. 3. 1999, č. j. 38 E 466/98 - 20, vyzval dovolatele k jeho doplnění a k tomu, aby si - se zřetelem k nucenému zastoupení v dovolacím řízení - ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím odstranil vady vlastního podání. Dovolatele též poučil, že nevyhoví-li tomuto požadavku, bude dovolací řízení zastaveno.

Toto usnesení bylo dovolateli doručeno dne 17. 3. 1999, který na ně reagoval dalším vlastním podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31. 3. 1999. V něm vyjádřil zklamání nad svým právním zástupcem K., pročež se rozhodl učinit jen vlastní podání, a zopakoval výhradu spočívající v tom, že mu právním zástupcem bylo znemožněno podat včas odvolání, neboť rozsudek obdržel až dne 30. 3. 1999. Posléze dovolatel podrobně popsal stav věci, od níž oprávněný odvozuje svoji pohledávku.

Podle § 241 odst. l, 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něho jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Nedostatek nuceného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svojí povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o. s. ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínek řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o. s. ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; oprávněnému, který by ve smyslu těchto ustanovení měl právo na jejich náhradu, však (prokazatelné) náklady v tomto stadiu řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. června 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Straková