20 Cdo 853/2000
Datum rozhodnutí: 31.05.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 853/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Z. a o. d. B. V. , družstva, proti žalovanému J. J., bytem v M., o zaplacení částky 29.400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 1908/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. prosince 1998, č.j. 17 Co 339/98-54, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 11. prosince 1998, č.j. 17 Co 339/98-54, odmítl odvolání žalovaného proti rozsudku pro zmeškání ze dne 26. března 1998, č. j. 14 C 1908/96-41, kterým Okresní soud v Mostě žalovanému uložil zaplatit žalobci částku 29.400,- Kč, a potvrdil výrok o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, jímž rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalovaný, bylo podáno opožděně.

Účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Dovolací lhůta jednoho měsíce je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh této lhůty uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání (dovolání) odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci nabylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu právní moci dne 22. ledna 1999 (§ 159 odst. 1, § 167 odst. 2, § 211 o.s.ř.), tj. dnem, kdy jeho písemné vyhotovení bylo postupem upraveným v § 46 odst. 2 o.s.ř. doručeno uložením na poště zástupkyni žalobce a žalovanému (žalovaný je osobně převzal dne 26. ledna 1999). Zásilka obsahující dovolání proti usnesení odvolacího soudu byla odevzdána poště M. 11 (R 007162) za účelem doručení soudu prvního stupně dne 3. března 1999 (srov. otisk podacího razítka pošty na obálce založené na č.l. 62) a soudu došla dne 4. března 1999.Posledním dnem lhůty k podání dovolání byl den 22. únor 1999 (pondělí); odevzdal-li žalovaný dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu poště k doručení dne 3. března 1999, učinil tak zjevně po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř. (po uplynutí této lhůty je ostatně též vyhotovil).

Z výše vyložených důvodů Nejvyšší soud bez jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.) dovolání odmítl (§ 243b odst. 4, věta prvá, § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 2, větu první (per analogiam), o.s.ř. Žalobci náklady v dovolacím řízení nevznikly a žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, na jejich náhradu nemá právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2000

JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátu