20 Cdo 835/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 835/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné A. S. , proti povinné M. S. , pro 344 514,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 74 EXE 1200/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. října 2016, č. j. 64 Co 241/2016-177, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 10. 2016, č. j. 64 Co 241/2016-177, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 3. 2. 2017 své dovolání v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. 4. 2017
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu