20 Cdo 832/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 832/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ELIDAN, s. r. o. , se sídlem v Praze 3, Žižkov, Cimburkova 730/27, identifikační číslo 272 11 720, zastoupené Mgr. Jiřím Malínkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Polygon House, Doudlebská 1699/5, proti povinnému P. B. , za účasti manželky povinného M. B., pro 137 548,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 Nc 5325/2008, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2010, č. j. 26 Co 112/2010-67, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 1. 2010, č. j. 1 Nc 5325/2008-54, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadli povinný a jeho manželka dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelé byli právnicky vzděláni.

Proto je okresní soud vyzval usnesením ze dne 16. 6. 2010, č. j. 1 Nc 5325/2008-75, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žádost povinného a jeho manželky o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením okresního soudu ze dne 30. 8. 2010, č. j. 1 Nc 5325/2008-81, zamítnuta a toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2011, č. j. 26 Co 543/2010-94. Ani poté však dovolatelé vytčený nedostatek neodstranili.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu