20 Cdo 83/2005
Datum rozhodnutí: 30.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 83/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. Š., zastoupeného advokátkou, proti povinnému Z. D., zastoupenému advokátkou, pro 650.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. E 2039/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 10. 2001, č.j. 19 Co 438/2001-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.235,- Kč k rukám advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 2. 9. 2004 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Právo na náhradu nákladů dovolacího řízení vzniklo podle výsledků řízení oprávněnému (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř); ty představují odměnu za zastupování advokátem ve výši 5.160,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. a) bod 1, vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen vyhláška /) sníženou o 50 % podle § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky a dalších 50 % podle § 18 odst. l , věty první, vyhlášky, a paušální náhradu ve výši 75,- Kč ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu