20 Cdo 820/2005
Datum rozhodnutí: 25.08.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 820/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Náchodě, se sídlem v Náchodě, Palachova 1302, proti povinnému J. F., pro 4.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. E 3022/2004, o dovolání M. F., matky povinného, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 12. 2004, č.j. 20 Co 419/2004-20, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Matka povinného, jenž 30. 6. 2005 dosáhl zletilosti, napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutím, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2004, č.j. E 3022/2004-2, jímž Okresní soud v Náchodě nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. 2 Tm 4/2004, k vymožení 4.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny povinného.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla M. F. zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 25. 2. 2005, č.j. E 3022/2004-26, ji soud prvního stupně vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, jaké následky nastanou, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 7. 3. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu