20 Cdo 805/2017
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243f odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 805/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) D. K. , P., b) M. T. , P., jako procesním nástupcům a) V. T., zemřelého dne 6. srpna 2013, posledně P., a b) J. T., zemřelé dne 12. února 2015, posledně P., proti povinným 1) E. T. , 2) D. T. , oběma Č., pro 51 200 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň město, pod sp. zn. 134 EX 06366/10, o dovoláních povinných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2016, sp. zn. 18 Co 390/2016, takto:

Dovolací řízení se zastavují .
Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovoláních povinných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 11. 2016, sp. zn. 18 Co 390/2016, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, ze dne 29. 12. 2016, č. j. 134 EX 06366/10-795, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranili a ze spisu současně nevyplývá, že by sami dovolatelé prokázali právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.
Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2017 JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu