20 Cdo 805/2008
Datum rozhodnutí: 04.12.2008
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 805/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné G. M. B., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému K. R., pro 105 964,33 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Pardubicích pod sp. zn. 16 Nc 12947/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 3. 4. 2007, č. j. 23 Co 23/2007-68, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 14. 9. 2006, č. j. 16 Nc 12947/2005-46 (jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce v rozsahu exekučního příkazu ze dne 10. 8. 2005, č. j. Ex 4840/05-8, resp. dle opravného usnesení ze dne 2. 8. 2007, č. j. 16 Nc 12947/2005-76, exekučního příkazu ze dne 28. 6. 2005, Ex 5312/05-9), podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 6. 9. 2007, č. j. 16 Nc 12947/2005-85, doručeným mu 17. 9. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Povinný si v reakci na tuto výzvu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů; okresní soud o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 19. 11. 2007, č. j. 16 Nc 12947/2005-87 (v právní moci dne 11. 12. 2007) tak, že mu právo na ustanovení zástupce z řad advokátů nepřiznal. Dovolatel dále nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu