20 Cdo 8/2005
Datum rozhodnutí: 18.08.2005
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 8/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného A. Ch. proti povinné M. H., pro 80.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 0 Nc 4349/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 7. 2004, č.j. 17 Co 424/2003-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 8. července 2003, č.j. 0 Nc 4349/2003-4 (kterým okresní soud nařídil exekuci), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, okresní soud ji usnesením ze dne 12. 11. 2004, č.j. 0 Nc 4349/2003-28, vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolila k podání dovolání zástupce z řad advokátů nebo notářů, který byl nahradil její podání označené jako dovolání podáním vlastním, popř. by sdělil, že se s podáním dovolatelky ztotožňuje. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 19. 11. 2004. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech, pokud oprávněnému v dovolacím řízení vznikly, rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. l zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu