20 Cdo 798/2013
Datum rozhodnutí: 22.04.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 798/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E.ON Energie a. s. , se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, identifikační číslo osoby 26078201, zastoupené Mgr. Michalem Doležalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Uhelný trh 414/9, proti povinné A. T., rozené K., za účasti vydražitelky M. S., pro 33090,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 Nc 80/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 18. 10. 2012, č. j. 54 Co 710/2012-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 4. 2012, č. j. 35 EX 180/09-55, kterým soudní exekutor Exekutorského úřadu Jihlava Mgr. Radek Karafiát udělil příklep vydražitelce M. S. na nemovitosti povinné ve výroku označené.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem. Protože ze spisu nevyplývalo, že by byla dovolatelka právnicky vzdělána, soudní exekutor ji usnesením ze dne 21. 1. 2013, č. j. 35 EX 180/09-67, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud řízení zastaví. Usnesení bylo dovolatelce doručeno 11. 2. 2013, ta však vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. dubna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu