20 Cdo 789/2012
Datum rozhodnutí: 02.05.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 789/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a.s. , se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, adresa pro doručování Praha 3-Žižkov, Táboritská 23/1000, proti povinné T. N. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Juřinou, advokátem se sídlem v Praze 9, Krausova 605/6, pro 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 152 EXE 1117/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2011, č. j. 22 Co 348/2011 - 33, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 14. 12. 2010, č. j. 152 EXE 1117/2010 - 13, nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 28. 6. 2010, č. j. 14 EC 127/2009 - 22, exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 968,- Kč, s tam specifikovaným úrokem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 6.420,- Kč, a dále pro náklady exekučního řízení, jejichž výše bude určena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, Exekutorský úřad Klatovy.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 9. 2011, č. j. 22 Co 348/2011 - 33, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 22. září 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu