20 Cdo 764/2017
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 764/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s. , se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti povinnému M. H. , Š., o rozvrh rozdělované podstaty, vedené u soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 2936/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. prosince 2016, č. j. 21 Co 385/2016-158, takto:
Dovolací řízení se zastavuje. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 12. 2016, č. j. 21 Co 385/2016-158, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, ze dne 21. 10. 2016, č. j. 197 EX 2936/14-154, kterým soudní exekutor rozvrhl výtěžek prodeje nemovitosti povinného, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, ze dne 23. 1. 2017, č. j. 197 Ex 2936/14-165, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.
Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D. pověřený člen senátu