20 Cdo 756/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 756/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. a b. d. H., proti povinné I. K., provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 1005/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 30.7.2008, č.j. 10 Co 473/2008-69, takto:

I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 17.3.2008, č.j. 125 E 1005/2006-58, kterým okresní soud nepřiznal povinné osvobození od soudních poplatků a neustanovil jí zástupce, podala povinná dovolání.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí podle ustanovení § 30 ani § 138 o.s.ř. v jejich taxativních výčtech uvedeno není.


Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení podle ustanovení § 30 ani § 138 o.s.ř. není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).


Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.) a aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, oprávněnému však náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. dubna 2009


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu