20 Cdo 742/2017
Datum rozhodnutí: 19.10.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 742/2017-127 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné CP Inkaso, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2, identifikační číslo osoby 290 27 241, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská č. 760/27, proti povinnému A. K. , J., pro 92 278,15 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 5818/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2015, č. j. 17 Co 467/2015-74, takto:

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 742/2017-104, se výrok rozhodnutí opravuje tak, že správně zní: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne ze 21. 5. 2015, č. j. 17 Co 467/2015-74, se mění tak, že soud ustanovuje povinnému pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2014, č. j. 17 Co 280/2014-29, zástupce Mgr. Janu Gavlasovou, advokátku se sídlem v Chýni, Západní č. 449.

Dále se opravuje odůvodnění téhož usnesení Nejvyššího soudu v odstavci třetím, na straně tři tak, že rozhodnutí Krajského soudu v Praze bylo správně vydáno dne 30. 6. 2014 a pod číslem jednacím 17 Co 280/2014-29 .
O d ů v o d n ě n í :


Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení a v odstavci číslo tři, na straně tři odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 742/2017-104, došlo k písařské chybě v označení rozhodnutí Krajského soudu v Praze napadeného dovoláním povinného, došlého soudu prvního stupně dne 7. 10. 2014, kterým bylo zahájeno dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2014, č. j. 17 Co 280/2014-29, v němž zájmy povinného má hájit dovolacím soudem ustanovený advokát, proto Nejvyšší soud tímto rozhodnutím své citované usnesení opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. 10. 2017
JUDr. Ivana Kudrnová
pověřený člen senátu