20 Cdo 738/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.




NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 738/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného OSBD, proti povinným A) H. S. a B) A. S., pro 98.775,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. E Nc 4057/2001, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 27. 3. 2003, č.j. 36 Co 24/2003-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 12. 2002, č.j. E Nc 4057/2001-9 (jímž okresní soud odmítl odvolání proti usnesení o nařízení exekuce a zamítl návrh na odklad exekuce), podali povinní dovolání.

Dovolání, které mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (jednalo se o tzv. blanketní dovolání), bylo sepsáno a podepsáno tvrzeným zástupcem povinných advokátem JUDr. V. B., který však současně s dovoláním nepředložil písemnou plnou moc. Protože plnou mocí se dokládá oprávnění advokáta k zastupování účastníka v občanském soudním řízení (§ 28 odst. l a 2 o.s.ř.), soud prvního stupně povinné dopisy ze dne 30. 11. 2004 a 20. 1. 2005, které jim byly doručeny 10. 2. 2005, vyzval, aby ji ve lhůtě jednoho týdne od doručení výzvy předložili. Povinní ani JUDr. V. B., jenž byl jednak vyzván, aby ve stanovené lhůtě doplnil dovolání o zákonem stanovené náležitosti, a jemuž byla výzva adresovaná povinnému H. S. zaslána na vědomí, písemnou plnou moc nepředložili.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech oprávněného v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor podle § 88 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu