20 Cdo 732/2009
Datum rozhodnutí: 23.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 732/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému Ing. R. S., zastoupenému advokátem, pro 25 255,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 4108/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2008, č. j. 25 Co 111/2008-24, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím odvolací soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání povinného proti usnesení ze dne 31. 8. 2007, č. j. 49 Nc 4108/2007-6, jímž soud prvního stupně podle vykonatelných platebních výměrů oprávněné ze dne 7. 11. 2002 nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. P. Ph.D., soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Na základě jeho žádosti obsažené v dovolání soud povinnému usnesením ze dne 20. 10. 2008, č. j. 49 Nc 4108/2007-74, ustanovil zástupce z řad advokátů. Usnesení nabylo právní moci dne 15. 11. 2008. Ustanovený právní zástupce povinného dovolání doplnil sdělením, že povinný vymáhanou částku oprávněné uhradil, přičemž své podání doručil soudu dne 9. 2. 2009, tj. po uplynutí lhůty k doplnění dovolání stanovené (§ 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).


Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), které přiměřeně platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.


Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).


Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání právního zástupce nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají vadami neodstranitelnými. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).


Jelikož v projednávané věci dovolání ze dne 18. 8. 2008 (sepsané pouze dovolatelem) vykazuje vady, a protože ustanovený advokát v zákonné lhůtě (tedy do 15. 1. 2009) dříve učiněné podání dovolatele nedoplnil a vady dovolání neodstranil (a to ani podáním ze dne 9. 2. 2009), marným uplynutím lhůty uvedené v § 241b odst. 3 o. s. ř. se tak vady staly neodstranitelnými. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. července 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu