20 Cdo 731/2012
Datum rozhodnutí: 10.04.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 731/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné D. F. , proti povinnému M. D. , narozenému pro 30.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 42 Nc 915/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. března 2011, č. j. 22 Co 104/2011-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 1. 2011, č. j. 42 Nc 915/2010-31, jímž okresní soud podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl podání D. F. doručené soudu dne 8. 7. 2010 a kterým rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 16. 8. 2011, č. j. 42 Nc 915/2010-48, soud prvního stupně vyzval dovolatelku, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc zástupce-advokáta, neboť dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem ,
a současně ji poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc, soud dovolací řízení zastaví . Následující žádost oprávněné ze dne 31. 8. 2011 o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. 10. 2011, č. j. 42 Nc 915/2010-57, ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2011, č. j. 22 Co 497/2011-64.

Usnesením ze dne 17. 1. 2012, č. j. 42 Nc 915/2010-68, soud prvního stupně opětovně vyzval dovolatelku, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc pro zástupce-advokáta, neboť dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem , a současně ji poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc, soud dovolací řízení zastaví . Dne 25. 1. 2012 oprávněná doručila soudu prvního stupně nevyplněnou plnou moc ze dne 24. 1. 2012 (plná moc postrádala jméno a příjmení zástupce, důvod zmocnění, jakož i podpis zástupce) a následujícím podáním ze dne 26. 2. 2012 žádala soud prvního stupně o sdělení stavu řízení.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatelka ani přes výzvu soudu nedostatek zastoupení advokátem neodstranila a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009 (srov. článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měl podle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2012


JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu