20 Cdo 730/2003
Datum rozhodnutí: 20.08.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 730/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných nezletilé A) M. H. a nezletilé B) L. H., zastoupených matkou H. Š., proti povinnému J. H., zastoupenému advokátem, prodejem movitých věcí pro částku 25.100,- Kč, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 2 E 1610/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2002, č. j. 8 Co 498/2002-24, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud v napadené části potvrdil usnesení z 25. března 2002, č. j. 2 E 1610/2001-13, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí ohledně barevného televizoru Goldstar sepsaného pod položkou 2 soupisu, podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem (jehož si povinný zvolil v řízení před soudem prvního stupně), soud dovolatele usnesením z 21. října 2002, doručeným mu 24. října téhož roku, vyzval, aby dovolání bylo do 10 dnů nahrazeno nebo doplněno podáním advokáta, jenž by dovolání o potřebné náležitosti doplnil, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože nejen povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, ale i sepis dovolání advokátem (případně dalšími osobami uvedenými v ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř.) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2003

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu