20 Cdo 729/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 729/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného V. P., proti povinné V. P., pro 30 700 Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 23 E 438/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2004, č.j. 13 Co 454/2004-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 9. 2004, č.j. 23 E 438/2004-27, jímž Okresní soud v Jihlavě zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 4. 2. 2005, č.j. 23 E 438/2004-38, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň byla poučena o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 9. 2. 2005, dovolatelka neodpověděla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu