20 Cdo 727/2009
Datum rozhodnutí: 16.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 727/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. D. B. t. spol. s r. o. , zastoupené advokátkou, proti povinnému R. B., pro 284.751,99 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 Nc 5931/2004, o dovolání Mgr. R. V., soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 11. 2007, č.j. 24 Co 2656/2007-73, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Soudní exekutor Mgr. R. V. (dále jen exekutor ) napadl dovoláním v záhlaví uvedené usnesení, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 5. 2007, č.j. 18 Nc 5931/2004-62, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích uložil exekutorovi pořádkovou pokutu ve výši 30.000,- Kč.


Dovolání není přípustné.


Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o uložení pořádkové pokuty (§ 53 odst. 1 o.s.ř., § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o uložení pořádkové pokuty není rozhodnutím ve věci samé (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1622/2003).


Nejvyšší soud proto dovolání exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. března 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu