20 Cdo 727/2003
Datum rozhodnutí: 21.08.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 727/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. s. s. z. B., proti povinné M. B., a. s.,, pro 507.255,- Kč zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 7 E 30/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2002, č.j. 18 Co 187/2001-31, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 2. 2001, č.j. 7 E 30/2001-5, jímž Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou nařídil podle výkazu nedoplatků ze dne 13. 4. 1999, č.j. 12449/99, pro 507.255,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyla povinná zákonným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývalo, že by J. K. (osoba uvedená v § 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 31. 1. 2003, č.j. 7 E 30/2001-36, okresní soud proto povinnou vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a v téže lhůtě předložila jeho plnou moc; obsahem usnesení bylo i poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li dovolatelka výzvě.

Na výzvu okresního soudu, která jí byla doručena 19. 2. 2003, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu