20 Cdo 719/2005
Datum rozhodnutí: 25.08.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 719/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny České republiky, proti povinnému J. Š., pro 1.498,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. E 2158/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 10. 2003, č.j. 12 Co 159/2003-9, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 14. 10. 2002, č.j. E 2158/2002-3, jímž Okresní soud v Litoměřicích nařídil podle označených platebních výměrů k uspokojení pohledávky 1.498,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, na který má povinný nárok u ČSSZ v P.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 24. 2. 2004, č.j. E 2158/2002-19, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, který sepíše řádné dovolání; současně ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Dovolatel reagoval žádostí o ustanovení zástupce (advokáta), kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 6. 2004, č.j. E 2158/2002-32, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 10. 2004, č.j. 11 Co 546/2004-37, zamítl. Skutečnost, že si zvolil ve smyslu § 24 a násl. o.s.ř. zástupcem advokáta, nedoložil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu