20 Cdo 715/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 715/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné L. G., zastoupené advokátkou, proti povinným 1) V. Š., 2) E. Š., bytem tamtéž, pro 2.325,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 Nc 6708/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 9. 2008, č. j. 19 Co 1946/2008-27, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 2. 2008, č. j. 21 Nc 6708/2008-5, jímž okresní soud nařídil podle svého usnesení ze dne 27. 10. 2004, č. j. 34 C 32/2004-43, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 11. 2004, č. j. 5 Co 2674/2004-50, k uspokojení pohledávky 2.325,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinných exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývá, že by měli právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 12. 1. 2009, č. j. 21 Nc 6708/2008-32, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolili zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; současně je poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jim byla doručena 27. 1. 2009, dovolatelé nereagovali.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu