20 Cdo 710/2002
Datum rozhodnutí: 26.09.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 710/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce V. T., proti žalovanému O. ú. s. s. K., o návrhu na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 Nc 226/95, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. července 1999, č. j. 21 Co 349/98-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 325,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. února 1998, č. j. 7 Nc 226/95-44, jímž okresní soud zamítl návrh žalobce na povolení obnovy řízení vedeného u něj pod sp. zn. 6 C 97/92.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 1. července 1999, je Nejvyšší soud povinen projednat i dovolání v této věci a rozhodnout o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále též jen o. s. ř. ).

Protože z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, Nejvyšší soud jej usnesením ze 16. května 2002 (doručeným dne 27. května téhož roku) vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení doložil plnou moc udělenou advokátovi, osvědčující jeho zastoupení, a poučil jej, že jinak řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Žalobce zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, takže žalovanému vzniklo podle ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení spočívajících v částce 250,- Kč, představující mimosmluvní odměnu za jeden (poloviční - nejde o úkon ve věci samé) úkon právní služby - vyjádření k dovolání (§ 1 odst. 2, § 7 ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. c/, odst. 3 vyhlášky č 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb) a v částce 75,- Kč paušální náhrady podle ustanovení § 13 odst. 3 citované vyhlášky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu