20 Cdo 706/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.

20 Cdo 706/2011U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné
První moravské realitní spol. s r.o
., se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Poštovní 17/1794, identifikační číslo osoby 447 41 103, zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Škroupova 1114/4, proti povinnému
M. K.
, zastoupenému JUDr. Alexandrem Királym, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě - Porubě, L. Podéště 1883/5, pro 1.549.279,70 Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 96 EXE 10440/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. září 2010, č. j. 9 Co 802/2010 - 66, takto:


Dovolání
se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 4. 2010, č. j. 96 EXE 10440/2010 - 34, nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 1. 2009, č. j. 21 C 240/2007 - 75, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2009, č. j. 11 Co 431/2009 - 119, k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.549.279,70 Kč spolu s úroky ve výroku tohoto usnesení specifikovanými a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, a to prodejem označených nemovitostí, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava.


Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 17. 9. 2010, č. j. 9 Co 802/2010 - 66, k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně potvrdil.


Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž se domáhal zrušení usnesení odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.
Oprávněná v písemném vyjádření k dovolání nesouhlasila s dovolacími námitkami povinného a navrhla, aby dovolání povinného bylo zamítnuto.
Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 17. září 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Ve věcech výkonu rozhodnutí (v exekučních věcech) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].
Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení
není
přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. března 2011


JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu