20 Cdo 704/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 704/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné SLAVIA INVEST a. s ., se sídlem v Praze 6, Křenova č. 439/7, identifikační číslo osoby 258 74 501, zastoupené JUDr. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Praze 2, V Tůních č. 1636/1, proti povinné J. K. , Ž., pro 232 063,80 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 43 EXE 1422/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 7. 2016, č. j. 12 Co 539/2015-195, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje . Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.) :
Krajský soud v Brně potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 10. 6. 2015, č. j. 43 EXE 1422/2011-173, jímž soud prvého stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.
Povinná napadla rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků a záloh a o ustanovení advokáta pro sepis a zastupování v dovolacím řízení. Její žádosti o osvobození od placení soudních poplatků a záloh a ustanovení zástupce pro dovolací řízení Okresního soud v Hodoníně ze dne 11. 11. 2016 č. j. 43 EXE 1422/2011-239, nevyhověl. Rozhodnutí nabylo právní moci a i přes další výzvu soudu prvého stupně ze dne 22. 12. 2016, č. j. 43 EXE 1422/2011-245, která jí byla doručena dne 29. 12. 2016, si povinná zástupce však do současnosti nezvolila.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II, bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 a článek II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.),
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. 2. 2017 JUDr. Ivana Kudrnová pověřený člen senátu