20 Cdo 694/2007
Datum rozhodnutí: 17.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 694/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné F. S. spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti povinné J. T. s.r.o., zastoupené advokátem, pro 154 584,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. 4 Nc 1743/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 9. 2006, č. j. 15 Co 413/2006-24, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 4. 2006, č. j. 4 Nc 1743/2006-6, jímž okresní soud nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 2. 2006, č. j. 62 Sm 30/2006-18, exekuci a jejím provedením pověřil Mgr. D. M., soudního exekutora. Odvolací soud dospěl k závěru, že předpoklady pro nařízení exekuce byly v dané věci splněny; námitku, že oprávněná před podáním návrhu na nařízení exekuce postoupila vymáhanou pohledávku třetí osobě, lze uplatnit pouze návrhem na zastavení exekuce.


V dovolání jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 238a odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) namítá povinná nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčena, že postoupení vymáhané pohledávky na třetí osobu, k němuž došlo před zahájením exekučního řízení, je třeba zohlednit již ve stádiu nařízení exekuce. Navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Oprávněná navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto, případně zamítnuto, neboť napadené usnesení je věcně správné a nemá po právní stránce zásadní význam; navíc smlouva o postoupení pohledávky ještě před jeho vydáním pozbyla účinnosti.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jež podle § 238a odst. 2 o. s. ř. platí obdobně a podle něhož je přípustnost dovolání nutno v předmětné věci posuzovat vedle ustanovení § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. a § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) je dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jemuž nepředcházelo kasační rozhodnutí, přípustné jen, dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; ten je dán zejména tehdy, řeší-li rozhodnutí odvolacího soudu právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li ji v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).


Dovolatel argumenty ve prospěch závěru, že napadené usnesení má po právní stránce zásadní význam, dovolacímu soudu sice přednesl, jejich hodnocením však k závěru o splnění této podmínky dospět nelze. Otázku, která je v souzené věci předmětem dovolacího přezkumu, vyřešil odvolací soud v souladu s ustálenou soudní praxí, jež dovodila, že postoupení vymáhané pohledávky oprávněným na třetí osobu nejen před, ale i po zahájení exekučního řízení je ve stádiu nařízení exekuce bezvýznamné a lze je relevantně uplatnit pouze návrhem na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. a § 55 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1151/2004, nebo ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 20 Cdo 149/2006).

Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. května 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu