20 Cdo 690/2002
Datum rozhodnutí: 22.05.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 690/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) P. R., a B) V. R., proti povinnému P. R., pro částky 63.607 Kč a 69.967 Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 E 148/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 2001, č.j. 14 Co 519/2001-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 23. 2. 2001, č.j. 25 E 148/2001-10, kterým Okresní soud v Karlových Varech nařídil podle rozsudků téhož soudu ze dne 8. 12. 1986, č.j. 10 C 357/86-11, a ze dne 15. 10. 1993, č.j. 18 P 33/87-32, k uspokojení pohledávky oprávněného A) v částce 63.607 Kč a pohledávky oprávněné B) v částce 69.967 Kč výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu povinného na specifikovaných nemovitostech, povinnému zakázal nemovitosti převést na jiného nebo je zatížit a současně mu uložil, aby ve stanovené lhůtě soudu oznámil, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo.

Při podání dovolání nebyl povinný zastoupen advokátem a okolnost, že sám disponuje právnickým vzděláním, se z obsahu spisu nepodává. Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 13. 2. 2002, č.j. 25 E 148/200153, doručeným 5. 3. 2002 a opětovně 20. 3. 2002, vyzval, aby nedostatek zastoupení do dvaceti dnů od doručení usnesení odstranil (tím, že si zvolí advokáta, jehož plnou moc soudu předloží). Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil, přestože byl o následcích poučen.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však ve stadiu dovolacího řízení žádné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu