20 Cdo 689/2005
Datum rozhodnutí: 25.08.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 689/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v M. proti povinné H. K., za účasti manžela J. K., pro 44.944,- Kč zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 28 E 807/2003, o dovolání manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 7. 2004, č.j. 10 Co 491/2004-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

J. K., manžel povinné, napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2004, č.j. 28 E 807/2003-5, jímž Okresní soud v Mostě nařídil podle rozhodnutí oprávněné ze dne 6. 12. 2002, č.j. 326/02/OSVČ/MS/Po, a platebního výměru ze dne 31. 1. 2003, č.j. 39/03/0SVČ/MS/PV, k uspokojení pohledávky 44.944,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 17. 2. 2005, č.j. 28 E 807/2003-24, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložil jeho plnou moc a jím sepsané dovolání; současně ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 2. 3. 2005, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu