20 Cdo 686/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř., § 237 o. s. ř.
20 Cdo 686/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného LOANINVEST LIMITED , se sídlem na Kajmanských ostrovech, Grand Cayman, Georgie Tlen, PO Box 908Gt, Mary Street, Walker House, Walkers SPV Limited, zapsaný v Registry of Companies, Cayman Islands, B. W. I. pod registračním číslem 127383, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, proti povinným 1) R. H. , zastoupenému opatrovníkem JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze - Holešovicích, Veletržní 924/14, a 2) L. K. , zastoupenému JUDr. Gabrielem Brenkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 17, pro 26 374,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 Nc 5656/2006, o dovolání soudního exekutora Mgr. Otakara Kořínka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2010, č. j. 18 Co 57/2008-128, 18 Co 427/2009, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným usnesením rozhodl, že se zrušují usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 5. 2006, č. j. 34 Nc 5656/2006-14, a usnesení téhož soudu ze dne 6. 10. 2008, č. j. 34 Nc 5656/2006-95, a že řízení se zastavuje. Žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů a současně rozhodl, že soudní exekutor Mgr. Otakar Kořínek nemá právo na náhradu nákladů exekuce.

Soudní exekutor napadl usnesení odvolacího soudu, a to výrok o nepřiznání náhrady nákladů exekuce, dovoláním.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001).

Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Dovolání soudního exekutora bylo odmítnuto, oprávněnému dle obsahu spisu náklady v dovolacím řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu