20 Cdo 686/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 686/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města J. n. N., zastoupeného advokátem, proti povinnému Z. K., pro 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 28 Nc 9452/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2008, č. j. 28 Co 320/2008-28, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 11. 2007, č. j. 28 Nc 9452/2007-3, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Městského úřadu v J. n. N. o uložení blokové pokuty ze dne 7. 3. 2004, č. bloku, série, k uspokojení pohledávky ve výši 500,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. E. J., soudní exekutorku.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 5. 11. 2008, č. j. 28 Nc 9452/2007-36, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Na výzvu, která mu byla doručena 17. 12. 2008, dovolatel reagoval žádostí o prodloužení lhůty do 23. 1. 2009. I když soud prvního stupně o jeho žádosti nerozhodl, požadovaný časový prostor mu poskytl, dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu