20 Cdo 673/2003
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy: § 21 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 48 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 673/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města B. proti povinnému M. N., vyklizením, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64 E 301/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2002, č.j. 49 Co 408/2001-17, takto :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2002, č.j. 49 Co 408/2001-17, se zrušuje a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 9. 4. 2001, č.j. 64 E 301/2001-9, kterým Městský soud v Brně nařídil podle svého rozsudku ze dne 2. 9. 1993, sp. zn. 44 C 164/93, výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu přestěhováním povinného a všech, kteří se v bytě zdržují na základě jeho práva, do zajištěné bytové náhrady a povinného zavázal k náhradě nákladů výkonu (1.000,- Kč), pro jejichž vymožení nařídil výkon prodejem movitých věcí, tak že návrh na nařízení výkonu zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Podle odvolacího soudu byl vykonávaný rozsudek, jímž bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu, určena výpovědní lhůta a uloženo byt vyklidit do patnácti dnů od zajištění přiměřeného náhradního bytu, doručen k rukám pracovnice, která byla pověřena za oprávněného před nalézacím soudem jednat, tedy nikoli přímo oprávněnému (žalobci). Protože takové doručení není účinné, nenabyl rozsudek právní moci a nestal se uplynutím lhůty k vyklizení vykonatelným.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadlo oprávněné město (za něž jednala osoba uvedená v § 21 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o.s.ř. /) včas dovoláním, kterým (mimo jiné) namítá, že spočívá na nesprávném právním posouzení účinků doručení podkladového rozhodnutí, jež vedlo k chybnému závěru o jeho formální nevykonatelnosti (důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Stejnopis písemného vyhotovení rozsudku (doručovaný na adresu úřadu městské části) převzala JUDr. I. K., která v nalézacím řízení za oprávněného jako zaměstnankyně k tomu zmocněná písemným pověřením vydaným dne 8. 6. 1993 starostou příslušné městské části jednala; na základě uvedeného pověření byla také oprávněna písemnosti přijímat. Dovolatel proto navrhl, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 o.s.ř. je důvodné.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř. účinný do 31. 12. 2000 ), jedná za právnickou osobu statutární orgán nebo pracovník (člen), který prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

Podle ustanovení § 48 odst. 1 o.s.ř. účinného do 31. 12. 2000 písemnosti, které jsou určeny orgánům nebo právnickým osobám, doručují se pracovníkům oprávněným za orgány nebo právnické osoby přijímat písemnosti. Není-li jich, doručuje se písemnost, která je určena do vlastních rukou, tomu, kdo je oprávněn za orgán nebo právnickou osobu jednat, ostatní písemnosti kterémukoli jejich pracovníku, který písemnosti příjme.

Jestliže odvolací soud neměl pochybnosti o tom, že stejnopis písemného vyhotovení vykonávaného rozsudku za žalobce převzala pracovnice, která měla oprávnění za něho jednat, pak závěr o vadném doručení z pohledu ustanovení § 48 odst. 1, věty první, o.s.ř. účinného do 31. 12. 2000 neobstojí. Není důvodu zaměstnance pověřeného k jednání před soudem vyloučit ze způsobilosti převzít v dané věci písemnost adresovanou právnické osobě (ostatně sám oprávněný navrhl-li jeho výkon o řádném doručení podkladového rozsudku nepochyboval).

Dovolací důvod, který vycházel z argumentu nesprávného právního posouzení otázky vykonatelnosti exekučního titulu, byl tedy uplatněn důvodně; Nejvyšší soud proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, 3 o.s.ř.).

Odvolací soud je vázán právním názorem vysloveným v tomto usnesení (§ 243d odst. 1, věta první, o.s.ř.).

V novém rozhodnutí rozhodne soud nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení původního, tedy i řízení dovolacího (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu