20 Cdo 672/2017
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 672/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Města Hronova se sídlem obecního úřadu v Hronově, nám. Čs. armády č. 5, proti povinné S. K. , pro 7 557 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad v Náchodě, pod sp. zn. 083 EX 956/15, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. října 2016, č. j. 26 Co 316/2016-77, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 10. 2016, č. j. 26 Co 316/2016-77, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, ze dne 27. 12. 2016, č. j. 083 EX 956/15-84, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranila a ze spisu současně nevyplývá, že by sama dovolatelka prokázala právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 2. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu