20 Cdo 671/2003
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 671/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny ČR - Okresní pojišťovny v P. proti povinné L. V., pro 5.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 21 E 842/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 7. 2002, č.j. 11 Co 350/2002-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení ze dne 8. 11. 2001, č.j. 21 E 842/2001-9, jímž Okresní soud v Přerově nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 3. 2. 1995, č. 1340400149, k uspokojení pohledávky ve výši 5.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné.

Podáním ze dne 26. 11. 2002 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu