20 Cdo 667/2017
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 667/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné E. P. , pro 130 251 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 56 E 263/2011, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2015, č. j. 11 Co 181/2015-33, takto:

Řízení o dovolání povinné se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2015, č. j. 11 Co 181/2015-33, jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 19. března 2015, č. j. 56 E 263/2011-25, kterým soud prvního stupně pověřil soudního exekutora JUDr. Iva Erberta, Exekutorský úřad Praha východ, vedením exekuce na majetek povinné, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. listopadu 2016, č. j. 56 E 263/2011-41, nepožádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu