20 Cdo 661/2007
Datum rozhodnutí: 19.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 661/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné H. C. a. s., proti povinnému J. H., pro částku 20.870,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 17 Nc 5603/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 28. 4. 2006, č. j. 21 Co 115/2006-36, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 3. 3. 2006, č. j. 17 Nc 5603/2005-24, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na odklad provedení exekuce nařízené usnesením č. j. 17 Nc 5603/2005-4 z 8. 11. 2005 (výrok I.), nepřiznal povinnému osvobození od soudních poplatků (výrok II.) a dále zamítl návrhy povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok III.) a na zastavení exekuce pro částku 20.870,- Kč (výrok IV.), podal povinný dovolání.


Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o. s. ř. /) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud povinného usnesením z 11. 8. 2006, doručeným mu 4. 9. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. června 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu