20 Cdo 661/2003
Datum rozhodnutí: 29.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 661/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města P. proti povinnému P. S., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. E 2189/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 30. 12. 2002, č.j. 15 Co 642/2002-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 29. 10. 2002, č.j. E 2189/2002-8, jímž Okresní soud v Pelhřimově nařídil podle svého rozsudku ze dne 8. 11. 2001, sp. zn. 5 C 261/2001, výkon rozhodnutí vyklizením bytu (do zajištěného přístřeší).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (k plné moci udělené pro dovolací řízení L. V., obecnému zmocněnci, přihlížet nelze) a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 19. 2. 2003, č.j. E 2189/2002-34, okresní soud proto povinného vyzval, aby si do čtrnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím doplnil a upřesnil dovolání o náležitosti, které ve výroku vymezil. Obsahem usnesení bylo i poučení o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li dovolatel výzvě.

Dovolatel, jemuž bylo shora uvedené usnesení doručeno 27. 2. 2003, vytčený nedostatek neodstranil (podání ze dne 10. 3. 2003, jímž L. V. sdělil, že právního zástupce máme z P., p. JUDr. V., který nás bude zastupovat , za adekvátní reakci na výzvu soudu považovat nelze).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu