20 Cdo 657/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:20 Cdo 657/2007
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Karviná , proti povinné B. V., pro 16 692,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 E 83/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2006, č.j. 9 Co 762/2006-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 2. 2006, č.j. 46 E 83/2006-4 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 5. 10. 2006, č.j. 46 E 83/2006-24, doručeným jí 13. 10. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu odpověděla dovolatelka podáním ze dne 20. 10. 2006, jímž požádala o ustanovení advokáta; její žádost však byla usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 1. 12. 2006, č.j. 46 E 83/2006-33, pravomocným dne 3. 1. 2007, zamítnuta. Dovolatelka ani poté vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil. Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stádiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. srpna 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová
předsedkyně senátu