20 Cdo 646/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 646/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. Č. , proti povinným 1/ A. M. a 2/ D. M. , pro 825 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí sp. zn. 0 Nc 4022/2004, za účasti vydražitelů J. P. a J. L., o dovolání L. M., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2010, č. j. 17 Co 444/2009-186, 17 Co 445/2009-186, 17 Co 446/2009-186, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-126, ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-127 (ve znění opravného usnesení ze dne 7. 8. 2009, č. j. Ex 53/04-132), a usnesení ze dne 29. 7. 2009, č. j. Ex 53/04-128, jimiž soudní exekutor udělil příklep vydražiteli J. P. a vydražiteli J. L. k nemovitostem ve výroku usnesení uvedených.

Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním L. M. (osoba, která má k vydraženým nemovitostem nájemní právo - § 336c odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ). Dovolání vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno ani advokátem, přičemž se spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán. Okresní soud proto usnesením ze dne 20. 12. 2010, č. j. 0 Nc 4022/2004-207, dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.Usnesení bylo L. M. doručeno 6. 1. 2011 (vhozením do schránky - § 50 odst. 1 o. s. ř.). Dovolatel i přes výzvu soudu vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava J irmanová, v. r.
předsedkyně senátu