20 Cdo 635/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 635/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému J. U., pro 47 942,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 10 Nc 4208/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 8. 2008, č. j. 13 Co 400/2008-17, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení okresního soudu ze dne 8. 4. 2008, č. j. 10 Nc 4208/2008-5, jímž okresní soud podle vykonatelných platebních výměrů oprávněné ze dne 11. 2. 2004, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. D., soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 6. 10. 2008, doručeným mu dne 9. 10. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil, a to ani poté, co jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 25. 11. 2008, č. j. 10 Nc 4208/2008-26. Požadavek povinného zastoupení tedy nebyl naplněn.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu