20 Cdo 607/2004
Datum rozhodnutí: 28.04.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 607/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kurky v exekuční věci oprávněné U. p., a.s., proti povinnému Z. B., pro l7.l89 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 21 Nc 5450/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29.srpna 2003, č.j. 29 Co 525/2003-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včas dovolání. Vzhledem k tomu, že nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů si zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Soud povinného upozornil, že nevyhoví-li podmínce povinného zastoupení, bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která byla povinnému doručena dne 26. ledna 2004, povinný neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm.a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněné ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu