20 Cdo 6062/2016
Datum rozhodnutí: 13.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 6062/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného L. Z. , Š., zastoupeného Mgr. Barborou Kölblovou, advokátkou se sídlem v Říčanech, Tyrše a Fügnera č. 685/4, proti povinným 1) A. K. , a 2) R. K. , oba B., pro 175 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 9 EXE 1074/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. listopadu 2013, sp. zn. 12 Co 154/2013, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. listopadu 2013, sp. zn. 12 Co 154/2013, kterým bylo usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 26. července 2012, č. j. 9 EXE 1074/2012-16, v části, ohledně nařízení exekuce pro vymožení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z částky 175 000 Kč od 16. října 2010 do zaplacení, změněno tak, že se návrh oprávněného na nařízení exekuce v jeho části pro smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky 175 000 Kč od 16. října 2010 do zaplacení zamítá, v části ohledně nařízení exekuce pro náklady exekuce účastníků v řízení o nařízení exekuce změněno tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o nařízení exekuce před soudy obou stupňů a v zůstávající části potvrzeno, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu Okresního soudu ve Vyškově ze dne 25. srpna 2016, č. j. 9 EXE 1074/2012-1104, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Povinní sice požádali o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, avšak ve vztahu k povinnému 1) byla usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 31. března 2015, č. j. 9 EXE 1074/2012-856, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. dubna 2016, č. j. 12 Co 397/2015-1043, tato žádost zamítnuta, ve vztahu k povinné 2) byla žádost o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. listopadu 2013, sp. zn. 12 Co 154/2013, zamítnuta usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 26. července 2016, č. j. 9 EXE 1074/2012-1068.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. ledna 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu