20 Cdo 605/2010
Datum rozhodnutí: 16.03.2010
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 605/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Ing. J. T. , zastoupeného JUDr. Jiřím Voršilskou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, proti povinnému J. K. , pro 12.702.259,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67 Nc 2328/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2009, č. j. 16 Co 246/2009 - 46, takto:
Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 14. 11. 2008, č. j. 67 Nc 2328/2008 - 6, nařídil podle vykonatelného notářského zápisu sp. zn. N 140/2008, NZ 125/2008, sepsaného dne 27. 2. 2008 JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou se sídlem v Praze, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12.702.259,48 Kč s 10 % úroky z prodlení od 16. 9. 2008 do zaplacení a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Michala Rudého, Exekutorský úřad Praha 8.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 7. 2009, č. j. 16 Co 246/2009 - 46, k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně změnil jen tak, že návrh na nařízení exekuce pro částku 4.787.780,36 Kč s 10 % úroky z prodlení z částky 12.702.259,48 Kč od 16. 9. 2008 do zaplacení se zamítá; jinak usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Usnesení odvolacího soudu, a to v části, jíž odvolací soud zamítl návrh na nařízení exekuce pro částku 4.787.780,36 Kč s 10 % úrokem z částky 12.702.259,48 Kč od 16. 9. 2008 do zaplacení, napadl oprávněný dovoláním.
Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 18. září 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Ve věcech výkonu rozhodnutí (v exekučních věcech) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].
Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. března 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu