20 Cdo 6026/2016
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 6026/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné REALBOHEMIA a.s. se sídlem v Praze 5, Ostrovského č. 253/3, identifikační číslo osoby 45242968, zastoupené JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova č. 186/8, proti povinnému J. M. , S. Š., za účasti manželky povinného H. M. , S. Š., pro 1 965 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL. M., Exekutorský úřad Praha 7, pod sp. zn. 063 EX 239/09, o dovoláních povinného a manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. července 2016, č. j. 27 Co 234/2016-477, takto:
Dovolací řízení se zastavují.
O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovoláních povinného a manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 7. 2016, č. j. 27 Co 234/2016-477, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7, ze dne 14. 11. 2016, č. j. 063 EX 239/09-588, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranili a ze spisu současně nevyplývá, že by sami dovolatelé prokázali právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.
Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. 2. 2017
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. pověřený člen senátu