20 Cdo 602/2011
Datum rozhodnutí: 10.03.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.

20 Cdo 602/2011U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné
Home Credit a.s.
, se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, identifikační číslo osoby 26978636, proti povinné
V. S.
, zastoupené JUDr. Vladimírou Oktábcovou, advokátkou se sídlem v Příbrami, Pražská 13, pro 28.567,59 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Příbrami pod sp. zn. 23 Nc 5470/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 24. 9. 2010, č. j. 22 Co 482/2007-67, takto:


I. Dovolání
se odmítá
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím krajský soud výrokem I. zrušil usnesení ze 13. 3. 2007, č. j. 23 Nc 5470/2007-6, jímž okresní soud nařídil exekuci, a řízení podle § 222a odst. 1 věty před středníkem o. s. ř. zastavil, rozhodl o náhradě nákladů řízení oprávněné před soudem prvního stupně (výrok II.) a soudem odvolacím (výrok III.) a konečně povinnou zavázal k zaplacení náhrady nákladů exekuce soudnímu exekutorovi (výrok IV.)


Proti výrokům II., III. a IV. usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení a o nákladech exekuce v jejich taxativních výčtech uvedena nejsou. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech řízení stejně jako o nákladech exekuce nejsou rozhodnutími ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, a jmenovitě ve vztahu k nákladům exekuce usnesení téhož soudu z 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).


Nejvyšší soud proto dovolání, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Dovolání bylo odmítnuto, oprávněné, jež by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok shora uvedený.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. března 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu