20 Cdo 594/2007
Datum rozhodnutí: 19.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 594/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného I. S., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) V. D., 2) D. D., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 14 E 404/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 28. 4. 2004, č. j. 12 Co 440/2003-37, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí (jímž odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl) podal oprávněný dovolání.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1 věta první, odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 věty první a druhé o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu, obsahujícího správné poučení o opravném prostředku, doručen právnímu zástupci oprávněného v pátek 13. 8. 2004. Dovolání bylo doručeno osobně Okresnímu soudu v Prostějově dne 14. 10. 2004.


Posledním dnem lhůty, v níž mohl oprávněný dovolání podat u soudu, případně je předat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byla středa 13. 10. 2004, dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1 větě první o. s. ř.


Nejvyšší soud proto dovolání aniž odstraňoval nedostatek obligatorního zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.) jako opožděné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn skutečností, že povinným, jež by jinak měli na tuto náhradu právo, náklady podle obsahu spisu nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. června 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu