20 Cdo 586/2011
Datum rozhodnutí: 22.03.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.
20 Cdo 586/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze 4, Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČ 601 93 336, zastoupeného JUDr. Janou Kubištovou CSc., advokátkou se sídlem v Praze 7 - Troji, Trojská 69/112, proti povinnému Bc. L. R. , zastoupenému Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, O. Lysohorského 702, o nařízení exekuce a pověření exekutora pro částku 11.845,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 Nc 6997/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2007, č. j. 9 Co 927/2006 - 34, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 28. 2. 2007, č. j. 9 Co 927/2006 - 34, krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 12. 12. 2005, č. j. 26 Nc 6997/2005 - 3a, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro 11.845,- Kč a pro náklady exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek, se sídlem Exekutorského úřadu v Ostravě, Pivovarská 1504/8.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a jeho podání ani nesplňovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II., bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.) a po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Vadu podání může dovolatel odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.

Jak vyplývá z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno dne 11. 3. 2008. Povinný sice proti tomuto usnesení podal včas dovolání, při tomto úkonu však nebyl zastoupen advokátem a jeho podání ani nesplňovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku. Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 18. 4. 2008, č. j. 26 Nc 6997/2005 - 40, byl povinnému k jeho žádosti ustanoven zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Vlastimil Bureš, advokát se sídlem Šance 13, Mosty u Jablunkova. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 5. 2008, takže lhůta k odstranění vad dovolání podle § 241b odst. 3, věta druhá za středníkem, o. s. ř. uplynula dne 15. 7. 2008 (úterý). Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 17. 10. 2008, č. j. 26 Nc 6997/2005 - 48, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2008, č. j. 66 Co 1183/2008 - 57, byl ke své žádosti ze dne 11. 8. 2008 uvedený advokát povinnosti zastupovat povinného zproštěn. Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 10. 3. 2009, č. j. 26 Nc 6997/2005 - 61, byla povinnému ustanovena zástupkyní pro dovolací řízení Mgr. Eva Budínová, advokátka se sídlem ve Frýdku-Místku, O. Lysohorského 702.
Protože původně ustanovený zástupce povinného v zákonné lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 18. 4. 2008, č. j. 26 Nc 6997/2005 - 40, (tedy do 15. 7. 2008) dříve učiněné podání dovolatele nedoplnil (vady dovolání neodstranil, takže dovolání postrádá náležitosti, důvody dovolání i obsahové vymezení dovolacích důvodů), nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu