20 Cdo 5843/2016
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 5843/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Komerčního spořitelního a úvěrního družstva DOMOV v likvidaci , se sídlem v Praze 9, Uherská č. 618, identifikační číslo osoby 26156245, zastoupeného Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem ve Svinařově, Hlavní č. 241, proti povinnému R. K. , T., pro 73 179 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 Nc 246/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 54 Co 189/2016-45, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud posoudil podání povinného ze dne 1. července 2016 jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 54 Co 189/2016-45, a řízení o tomto dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvy Okresního soud v Třebíči ze dne 1. srpna 2016, č. j. 1 Nc 246/2005-55, a ze dne 13. října 2016, č. j. 1 Nc 246/2005-64, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. 1. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu