20 Cdo 5753/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 5753/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, proti povinným: 1) Ing. J. K., a 2) Bc. D. K. , pro 2 909 160,72 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava, pod sp. zn. 043 EX 116/13, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. května 2016, č. j. 9 Co 215/2016-62, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. května 2016, č. j. 9 Co 215/2016-62, jímž usnesení soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 16. září 2015, č. j. 043 EX 116/13-51, potvrdil ve výroku o výši dosud vymoženého plnění a ve zbývající části odvolání povinné 2) odmítl, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 5. září 2016, č. j. 043 EX 116/13-69, nepožádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. prosince 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu